Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Dáša Drenčaková

Národné projekty

* Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.

Advanced method of preparation of selected metal chalcogenides by high-energy milling as potential materials for energy conversion.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ