Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Monika Lisinovičová

Medzinárodné projekty

* SUSTAIN - Trvalo udržateľné využívanie zasolených pôd

Sustainable use of salt-affected lands

Doba trvania: 3.10.2023 - 2.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mistríková Veronika PhD.


Národné projekty

* Plasticita láskavca v odpovedi na ťažké kovy: viacstupňová analýza od ekofyziologických po molekulárne aspekty

Amaranth plasticity in response to heavy metals: multi-scale analysis from ecophysiological to molecular aspects

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ