Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

MSc. Reyhaneh Nejati Bervanlou

Národné projekty

* CardCa2+CNS - Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom

Molecular mechanisms implicated in corticosteroid-monoamine interaction in stress-related cardio- and neuropathologies

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cagalinec Michal PhD.

* ChE v HF - Terapeutická úloha selektívnej inhibície cholínesteráz v srdcovom zlyhávaní

Therapeutic role of selective ChE inhibition in heart failure

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradníková, ml. Alexandra PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ