Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Kristína Majtánová

Národné projekty

* Identifikácia potenciálnych terapeutických cieľov asociovaných s rezistenciou voči cisplatine u nádorov zo žĺtkového vaku

Identification of potential therapeutic targets associated with cisplatin resistance in yolk sac tumors

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kučerová Lucia DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ