Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Viktória Planetová

Národné projekty

* Photomat - Fotofunkčné hybridné materiály organických luminofórov a nanočastíc vrstevnatých silikátov

Photofunctional hybrid materials of organic luminophores and nanoparticles of layered silicates

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Boháč Peter PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ