Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Ivan Chylák

Národné projekty

* Fenomén priestoru v ranonovovekom mestskom prostredí Symbolika – reprezentácia – vzťahy – fúzie

The phenomenon of space in the early modern urban environment. Symbolism - representation - relationships - fusions

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bada Michal PhD.

* Pozitíva a negatíva. Turecký svet v priestore strednej Európy v období raného novoveku

Positives and negatives. The Turkish world in the area of Central Europe in the early modern period

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Čičaj Viliam CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ