Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jozef Mravec PhD.

Medzinárodné projekty

* COPYTREE - Európska sieť pre inovatívne klonovanie drevín

European Network for Innovative Woody Plant Cloning

Doba trvania: 24.10.2022 - 23.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Perniš Miroslav PhD.


Národné projekty

CARBODNA - Nová analytická platforma pre in situ a in vitro analýzy komplexných sacharidov na báze aptamérov

Aptamer-based analytical platform for in vitro and in situ analyses of complex carbohydrates

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2027
Program: IMPULZ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mravec Jozef PhD.

* Vplyv proteínov bunkovej steny na embryogénnu kapacitu pri vybraných druhoch ihličnanov

Influence of the cell wall proteins on embryogenic capacity of selected of conifers

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Klubicová Katarína PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ