Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Polina Dayneko PhD.

Národné projekty

* MEADOW - Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janišová Monika PhD.

Polina Dayneko, R2 – Postdoktorand

Polina Dayneko, R2—Postdoctoral Fellow

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dayneko Polina PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ