Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • GAJDOŠOVÁ, Martina. Občianska spoločnosť – právne vyjadrenie = Civil society - a legal expression. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 4, s. 275-290. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.4.01 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: ADNB
  • GAJDOŠOVÁ, Martina. Vzťah záujmovej samosprávy k slobodnému združovaniu (a príspevok súdnej moci k definovaniu tohto vzťahu). In Súdna moc v právnom štáte. Pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023, s. 309-317. ISBN 978-80-574-0206-0. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: AEDA
  • GAJDOŠOVÁ, Martina. Notárske povolanie a záujmová samospráva. In Ars notaria: notársky časopis, 2023, roč. 26, č. 1, s. 4-16. ISSN 1335-2229. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: BDF
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus