Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Zbynek Bajtek PhD.

Národné projekty

* Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska

Comprehensive analysis of the quantity and quality of water regime development in streams and their mutual dependence in selected Slovak basins

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bačová Mitková Veronika PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ