Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Daša Cimermanová

Národné projekty

* JAKOD - Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií

Language and Communication Aspects of Disinformation

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jarošová Alexandra CSc.

* Slovenský pravop - Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe

Slovak orthography and its rules in the context of contemporary linguistic theory and praxis

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Múcsková Gabriela PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ