Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Lukáš Ihnacik

Národné projekty

* Šírenie mikrobiálnych a parazitických organizmov pod vplyvom globálnych klimatických, environmentálnych a spoločenských zmien

Microbial and parasitic organisms spread under the influence of global climate, environmental and social changes

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Papajová Ingrid PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ