Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Natália Botková

Medzinárodné projekty

* Vplyv aplikácie biouhlia vyrobeného z vŕby na hydro–fyzikálne a fyzikálno–chemické vlastnosti prachovitohlinitej pôdy

Impact of willow biochar application on hydro–physical and physicochemical properties of the silt loam soil

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Toková Lucia PhD.

* Zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny v rôznych sektoroch využívania krajiny v povodiach riek v Gruzínsku

Mitigating the effects of climate change on the different land use sectors in river basins in Georgia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Open Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rončák Peter PhD.


Národné projekty

* Biouhlie ako možný adaptačný nástroj pri zmene klímy

Biochar as a potential climate change adaptation tool

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vitková Justína PhD.

* BCsoil - Biouhlie ako pôdne aditívum pre trvaloudržateľné poľnohospodárstvo v podmienkach klimatickej zmeny

Biochar as a soil additive for sustainable agriculture in conditions of climate change

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šurda Peter PhD.

* Kvantifikácia a analýza zložiek vodnej bilancie z lyzimetrických meraní a numerických simulácií

Quantification and analysis of water balance components from lysimeter measurements and numerical simulations

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tall Andrej PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ