Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Regina Šťastová

Mgr. Regina Šťastová ( nar. 1998) je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2021 získala titul Mgr. Od rovnakého roku pôsobí ako interná doktorandka Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied a zároveň sa venuje pedagogickej činnosti na Katedre obchodného a hospodárskeho práva Univerzity Komenského v Bratislave, kde okrem výučby pôsobí aj v Disciplinárnej komisii fakulty. Vo vedeckej oblasti sa orientuje najmä na problematiku vymáhania pohľadávok a postavenie veriteľa v obchodnoprávnych vzťahoch. Okrem iného sa zúčastňuje konferencií témou zameraných na právo obchodných spoločností a jej najvýznamnejšou publikáciou je príspevok na tému: Vybrané povinnosti členov štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností de lege ferenda, odprezentovaný na Bratislavskom právnickom fóre 2022.