Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Samuel Cibik

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • CIBIK, Samuel. Vývoj konceptu brániacej sa demokracie v slovenskom právnom poriadku = Development of the concept of defending democracy in the Slovak legal order. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 3, s. 189-201. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.3.02 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: ADNB
  • CIBIK, Samuel. Domin, M., Bujňák, V., Zákon č. 84/1990 Zb. o uhromažďovacom práve, Komentár, Bratislava : Woltres Kluwer, 2022, 200 s., ISBN 978-80-571-0520-6 : recenzia [Domin. M., Bujňák, V.: Act no. 84/1990 Coll. on the rigtt of assembly. Comment : book review]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 2, s. 167-169. ISSN 0032-6984. Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus