Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Samuel Cibik

Vzdelanie:
2008-2016 Gymnázium Dubnica nad Váhom
2016-2021 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2021-súčasnosť Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra
ústavného práva
Odborné skúsenosti:
Granty
2022 Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas
krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia
(grant VEGA č. 1/0824/21) – spoluriešiteľ
2023-súčasnosť Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu
(projekt APVV-19-0090) – spoluriešiteľ
2023-súčasnosť SYLFF Fellowship – Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

Stáž
2021 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
2021-súčasnosť Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (nepravidelná spolupráca)