Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Oľga Parmar

Medzinárodné projekty

* Azobenzénové deriváty ako potenciálne terapeutiká pre Alzheimerovu chorobu

Azobenzenes as potential Alzheimer's theranostic agents

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bednáriková Zuzana PhD.


Národné projekty

* Objasnenie počiatočných štádií amyloidnej agregácie proteínov - od mechanizmu k terapii

Unraveling the early events of protein amyloid aggregation - from mechanism to therapy

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ