Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Ingrid Lojová

Národné projekty

* Testovanie efektívnosti výpočtov polygénového rizikového skóre z celogenómových sekvenačných dát a hodnotenie vzorov dedičnosti pri polygénových ochoreniach

Testing the effectiveness of polygenic risk score calculations from whole genome sequencing data and evaluation of hereditary patterns of polygenic diseases

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Radvánszky Ján PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ