Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Tomáš Kuruc PhD.

Medzinárodné projekty

* N/A - Potenciálna protektívna úloha siponimodu v neurodegenerácii/poškodení miechy.

The potential protective role of siponimod in neurodegeneration/spinal cord injury.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kisucká Alexandra PhD.


Národné projekty

* NRPLCAR - Neuroprotektívny a regeneračný potenciál posttraumatickej liečby zacielenej na angiotenzínové receptory

Neuroprotective and regenerative potential of post-traumatic cure targeted to Angiotensin II receptors

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Jaroslav PhD.

* Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19)

Remote conditioning as a prevention and treatment of cerebral ischemia associated with hyper-inflammatory reaction (simulation of COVID-19)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Končeková Jana PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ