Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jozef Ukropec DrSc.

Medzinárodné projekty

* ADDIT-CE - Alzheimerova choroba: Diagnostika, inovácie a translácia do klinickej praxe v strednej Európe

Alzheimer's Disease Diagnostics Innovation and Translation to Clinical Practice in Central Europe

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

* DE-PASS - DE-PASS Determinanty pohybovej aktivity v modernej spoločnosti

DE-PASS Determinants of Physical Activities in Settings

Doba trvania: 22.7.2020 - 21.4.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

* Myokíny a metabolicky aktívne molekuly v patogenéze idiopatických zápalových myopatií

Myokines and metabolically active molecules in the pathogenesis of idiopathic inflammatory myopathies

Doba trvania: 1.5.2021 - 31.12.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.


Národné projekty

* TESTOX - Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis

Identification and validation of biomarkers and underlying molecular pathways of late toxicity of curative treatment in testicular germ cell tumors

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

* Laktát, metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne mechanizmy termogenézy

Lactate, a metabolic signal and energy source for alternative thermogenesis mechanisms

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baláž Miroslav PhD.

* CYKLY - Odhalenie molekulárnych mechanizmov a metabolickej regulácie substrátových cyklov

Elucidating the molecular mechanisms and metabolic regulation of substrate cycles

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baláž Miroslav PhD.

* Účinky pravidelného cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup.

Effects of regular exercise training on molecular, cellular and whole body processes associated with ageing: : Multi-organ integrative approach

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ