Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Diana Ölveczká

Národné projekty

-

Assessing stratigraphic changes in geochemical composition of microplankton (calpionellids) and in their biomineralization during the Latest Jurassic and Early Cretaceous

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2024
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ölveczká Diana

* Biochronológia fosílnych eventov a sedimentárne archívy globálnych zmien paleoprostredia v mezozoických a kenozoických súvrstviach Západných Karpát

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

* COTAZ - Porovnávacia tafonómia mikro- and makrobezstavovcov: stopovanie intenzity tafonomicky-aktívnej zóny v čase

Comparative taphonomy of micro- and macroinvertebrates: tracing the intensity of the taphonomically-active zone through time

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam DrSc.

* Účinky klimatických zmien na veľkostnú štruktúru bentických spoločenstiev a ich odlíšenie od tafonomických účinkov vo fosílnom zázname (spodná jura, titón, miocénne klimatické optimum, holocén).

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam DrSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ