Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Viliam Nádaskay PhD.

Národné projekty

* Kreatívne experimenty s textom v perspektíve kritického posthumanizmu: básnická, umelecká a prekladová prax v slovenskej kultúre v medzinárodných súvislostiach.

Creative Experiments with Text from the Perspective of Critical Posthumanism: Poetic, Artistic and Translation Practice in Slovak Culture in the International Context.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hostová Ivana PhD.

* Normalizácia v slovenskej literatúre: mechanizmy, aktéri, tvorba.

Normalization in Slovak Literature: Mechanisms, Actors, Production.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ