Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Martin Gmitra PhD.

Medzinárodné projekty

2DSOTECH - Dvojrozmerná van der Waalsovská spinovo-orbitálna torzná technológia

2Dimensional van der Waals Spin-Orbit Torque Technology

Doba trvania: 1.12.2021 - 29.11.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gmitra Martin PhD.

* Výskum korelovaných a topologických fáz vo van der Waalsovských materiáloch

Exploring correlated and topological phases in layered van der Waals quantum materials

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.


Národné projekty

TopoSQ2D - Topologická supravodivosť v kvantových dvojrozmerných zaradieniach

Topological superconductivity in quantum two-dimensional devices

Doba trvania: 1.4.2022 -
Program: IMPULZ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gmitra Martin PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ