Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Žaneta Zsarnóczaiová, PhD.

Mgr. Žaneta Zsarnóczaiová, PhD. (nar. 1993) je absolventkou Katedry rusistiky FF UKF v Nitre, kde vyštudovala bakalársky študijný program Východoslovanské jazyky a kultúry, magisterský študijný program Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii a v roku 2020 ukončila interné doktorandské štúdium v študijnom programe Slavistika – slovanské jazyky. Obhájila dizertačnú prácu s názvom Biblizmy v slovných asociáciách, ktorá bola zameraná na asociačný výskum frazeologických kompetencií nositeľov ukrajinského jazyka. Počas svojho štúdia absolvovala niekoľko semestrálnych pobytov na Ukrajine. V Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV pôsobí od novembra 2020. Orientuje sa na komparatívne interdisciplinárne výskumy východoslovanských jazykov, a to predovšetkým z pozície psycholingvistiky, sociolingvistiky a egolingvistiky.