Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Pavel Mezei PhD.

Medzinárodné projekty

* NetFor - Vytvorenie automatizovanej monitorovacej siete za účelom sledovania vitality Quercus robur L. v Podunajsku

Towards a network for automated real-time monitoring of Quercus robur L. vitality in the Danube region

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ježík Marek PhD.


Národné projekty

* Rezistencia smreka obyčajného (Picea abies) voči náletu podkôrneho hmyzu v podmienkach meniacej sa klímy

Norway spruce (Picea abies) resistance to bark beetle attack in condition of changing climate

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakuš Rastislav DrSc.

Vývojová dynamika a mortalita v smrekových a zmiešaných pralesoch a ich implikácie pre prírode blízke pestovanie lesa

Developmental dynamics and mortality in spruce and mixed old-growth forests and their implications for the close-to-nature silviculture

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mezei Pavel PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ