Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Peter Makovický PhD.

Národné projekty

* Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo.

Comparison between silibinin-conjugated gold nanospheres and nanobipyramids impacts on the treatment of liver fibrosis in vivo.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Svitková Barbora PhD.

* HeaTME - Preprogramovanie mikroprostredia duktálneho adenokarcinómu pankreasu voči imunoterapii

Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards immunotherapy

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Smolková Božena PhD.

* Úloha GPR180 v regulácii funkcie beta buniek pankreasu a patogenéze diabetu

The role of GPR180 in regulation of pancreatic beta cell function and pathogenesis of diabetes

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ