Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Ema Nogová

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ANDRÁSSY, Erik - MOJZEŠ, Andrej - NOGOVÁ, Ema - WALLOVÁ, Gabriela - BÓDI, Jozef - ONDRÁŠOVÁ, Lenka. Porovnanie starých a nových výsledkov meraní plošnej aktivity 137Cs v pokryvných útvaroch v oblasti Blahová (JZ. Slovensko) = Comparison of old and new results of measurements of surface activity of 137Cs in the area of Blahová (Southwest Slovakia). In Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 2022, vol. 29, no. 1, p. 1-13. ISSN 1211-359X. Dostupné na: https://doi.org/10.26345/EGRSE-001-22-101 (APVV-21-0159 : Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska. APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. APVV-19-0150/19 : Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie) Typ: ADEB
  • PAŠTEKA, Roman** - WILKEN, Dennis - WUNDERLICH, Tina - ANDRÁSSY, Erik - NOGOVÁ, Ema - GODOVÁ, Dominika - ONDRÁŠOVÁ, Lenka - BÓDI, Jozef. Experiences from microgravity and GPR surveys for subsurface cavities detection – case studies from SW- and central Slovakia. In Advances in on- and offshore archaeological prospection : proceedings of the 15th international conference on archaeological prospection. Edted by Tina Wunderlich, Hanna Hadler and Ruth Blankenfeldt. - Kiel : Institute of Geosciences, Kiel University, 2023, p. 213-216. ISBN 978-3-928794-83-1. Dostupné na internete: https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/macau_derivate_00004719/kiel-up_978-3-928794-83-1_p42.pdf (Vega č. 2/0100/20 : Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní. International Conference on Archaeological Protection (ICAP 2023)) Typ: AFC
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus