Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Ema Nogová

Národné projekty

* DISLOCAT - Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska

Atlas of tectonic dislocations of the Earth´s crust in the territory of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír CSc.

* Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní.

Density analysis of the rock environment based on surface and underground gravity measurements

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol PhD.

* ALCABA - Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie

New Bouguer anomaly map of the Alpine-Carpathian area: a tool for gravity and tectonic applications

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol PhD.

-

Using the Electrical Resistivity Tomography to Verify Anomalous Gravimetric Structures

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2023
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nogová Ema

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ