Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

MSc. Vasilii Shapkin

Národné projekty

* Objasnenie funkčnej diverzity a ekologickej úlohy húb čeľade Clavariaceae

Unravelling of functional diversity and ecological role of fungi of the family Clavariaceae

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčíková Katarína PhD.

* STRAKA - Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine

Tree and country – influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčíková Katarína PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ