Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Lucia Kováčová

Medzinárodné projekty

* PACES - Tvorba migračných rozhodnutí a migračných politík v čase transformačných spoločenských zmien

Making migration and migration policy decisions amidst societal transformations

Doba trvania: 1.3.2023 - 30.6.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.


Národné projekty

* Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku

Causes and consequences of labour market inequalities in the context of the Corona pandemic in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ