Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

MVDr. Ludmila Burcáková

Národné projekty

* Ivermektín - antiparazitárna terapia u malých prežúvavcov, rezistencia a reziduá v potravinách.

Ivermectin - antiparasitic therapy in small ruminants, resistance and residues in food

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Várady Marián DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ