Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Alexandra Popovičová

Národné projekty

* NEUROGEN - Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok

Neurotransmitter-mediated regulation of postnatal neurogenesis in the rat olfactory system under physiological and pathological conditions

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Račeková Enikö CSc.

* Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti

Investigation of the regulatory effect of serotonin on neuroblast migration in the neurogenic region of the adult brain

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Martončíková Marcela PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ