Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Natália Udvorková

Národné projekty

* REZTEST - Identifikácia nových možností liečby u refraktérnych testikulárnych nádorov zárodočných buniek

Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kučerová Lucia DrSc.

* Identifikácia potenciálnych terapeutických cieľov asociovaných s rezistenciou voči cisplatine u nádorov zo žĺtkového vaku

Identification of potential therapeutic targets associated with cisplatin resistance in yolk sac tumors

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kučerová Lucia DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ