Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Eduard Lazorík

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • LAZORÍK, Eduard - BEDNÁRIKOVÁ, Janka - VESELOVSKÁ, Eva. Stredoveké liturgické fragmenty z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice. Recenzenti: Dalibor Havel, Rastislav Adamko. 1. vydanie. Martin : Slovenská národná knižnica, 2022. 340 s. Catalogus fragmentorum, Tomus 3. ISBN 978-80-8149-158-0 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy) Typ: AAB
  • LAZORÍK, Eduard. Manuscript fragments in Carthusian incunables from the Slovak National Library in Martin [Fragmenty v kartuziánskych inkunábulách Slovenskej národnej knižnice v Martine]. In Musica mediaeva liturgica IV : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 1. júna 2022. Editor: Janka Bednáriková; recenzenti: Katarina Šter, Jaroslav Nemeš. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2023, s. 80-139. ISBN 978-80-561-1030-0. (VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí. Musica mediaeva liturgica IV. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Musica mediaeva liturgica IV. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) Typ: AFD
  • LAZORÍK, Eduard - STUDNIČKOVÁ, Milada. Žaltář. In BAR, Přemysl et al. Eliška Rejčka: dar středověku. - Brno : Muzeum města Brna, 2023, s. 64-66. ISBN 978-80-88631-02-6. Typ: GII
  • LAZORÍK, Eduard - STUDNIČKOVÁ, Milada. Chorální kniha. In BAR, Přemysl et al. Eliška Rejčka: dar středověku. - Brno : Muzeum města Brna, 2023, s. 59-61. ISBN 978-80-88631-02-6. Typ: GII
  • LAZORÍK, Eduard. Použití starobrněnské skupiny rukopisů v rámci liturgie kláštera. In BAR, Přemysl et al. Eliška Rejčka: dar středověku. - Brno : Muzeum města Brna, 2023, s. 11-17. ISBN 978-80-88631-02-6. Typ: GII
  • LAZORÍK, Eduard - STUDNIČKOVÁ, Milada. Graduál. In BAR, Přemysl et al. Eliška Rejčka: dar středověku. - Brno : Muzeum města Brna, 2023, s. 57-59. ISBN 978-80-88631-02-6. Typ: GII
  • VESELOVSKÁ, Eva - LAZORÍK, Eduard. Hudobné pramene stredoveku z územia Slovenska v digitálnom svete. Najnovšie výsledky výskumov : abstrakt [Musical Sources of the Middle Ages from the Territory of Slovakia in the Digital World. The Latest Research Results]. In Musicologica : Program a abstrakty Medzinárodnej muzikologickej konferencie venovanej pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc., 2023, č. 1, s. 23-24. ISSN 1337-9070. (Medzinárodná muzikologická konferencia venovaná pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus