Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Romana Krolčíková

Národné projekty

* DISPRO - Digitálna zbierka slovenskej prózy (DISPRO)

Digital Collection of Slovak Prose (DISPRO)

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Debnár Marek PhD.

* SNK - Slovenský národný korpus

Slovak National Corpus

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Levická Jana PhD.

* Slovenský pravop - Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe

Slovak orthography and its rules in the context of contemporary linguistic theory and praxis

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Múcsková Gabriela PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ