Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Romana Krolčíková

Medzinárodné projekty

* Nové slová - Nové slová – nové médiá – nové tendencie v jazyku a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku

New words, new media, new social and language tendency in Serbia and Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 30.12.2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wachtarczyková Jana PhD.


Národné projekty

* DISPRO - Digitálna zbierka slovenskej prózy (DISPRO)

Digital Collection of Slovak Prose (DISPRO)

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Debnár Marek PhD.

* Slovenský pravop - Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe

Slovak orthography and its rules in the context of contemporary linguistic theory and praxis

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Múcsková Gabriela PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ