Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Katarína Rausová

Medzinárodné projekty

* Sémantický vývin poľských a slovenských výrazov praslovanského pôvodu

The semantic development of Polish and Slovak words of Proto-Slavic origin

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Králik Ľubor DrSc.


Národné projekty

* Jazykové chyby v - Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu

Linguistic mistakes in Slovak as a foreign language, based on the acquisition corpus

Doba trvania: 1.1.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gajdošová Katarína Ph.D.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ