Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Katarína Rausová

Národné projekty

* Jazykové chyby v - Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu

Linguistic mistakes in Slovak as a foreign language, based on the acquisition corpus

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gajdošová Katarína Ph.D.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ