Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Alexandra Hladká

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HLADKÁ, Alexandra - PETRIKOVIČOVÁ, Lucia. Transformácia kultúrnej krajiny a jej využitie pri tvorbe náučného chodníka Bošáckou dolinou [Transformation of a cultural landscape and its use in proposal of educational trail through Bošáca valley]. In Geografické informácie/Geographical information, 2020, roč. 24, č. 2, s. 83-96. (2020 - ERIH PLUS, WOS). ISSN 1337-9453. Dostupné na internete: http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2020_24_2/GI_24_2_2020-83-96.pdf Typ: ADFB
  • HLADKÁ, Alexandra. Koncept ekosystémových služieb vo vyučovaní environmentálnej výchovy = Concept of ecosystem services in teaching of environmental education. In Študentská vedecká konferencia 2021 - Students scientific conference 2021 : zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. Editori Ján Francisti, Kristián Fodor. - Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 2021, s. 347-354. ISBN 978-80-558-1712-5. Dostupné na internete: https://conferences.ukf.sk/public/conferences/10/2021/Zbornik_SVK_2021.pdf Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus