Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Olena Porodko

Medzinárodné projekty

* COMOX - Elektrolyty na báze komplexných oxidov pre výrobu energie: Mechanosyntéza a elektrochemické vlastnosti.

Complex oxide electrolytes for energy conversion technologies: Mechanosynthesis and electrochemical characterization.

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.

* Lokálna štruktúra dopovaných podvojných oxidov nanokryštalických rozmerov pomocou sofistikovaných fyzikálno-analytických metód. Prenos poznatkov a vzdelávanie.

Insight to local structure of doped/nanocrystalline complex oxides by sophisticated physico-chemical methods. Educational approach.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.


Národné projekty

* Mechanosyntéza a štúdium minerálov na báze komplexných oxidov ako vhodných komponentov zariadení pre výrobu energie s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie

-

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.

* HINOX - Vzťahy medzi štruktúrou a nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami vo vysoko-nerovnovážnych oxidoch pripravených nekonvenčnou mechanochemickou syntézou

Relationships between structure and unusual physical properties in highly nonequilibrium oxides prepared by unconventional mechanochemical synthesis

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ