Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Lenka Botyanszká PhD.

Medzinárodné projekty

* Vplyv aplikácie biouhlia vyrobeného z vŕby na hydro–fyzikálne a fyzikálno–chemické vlastnosti prachovitohlinitej pôdy

Impact of willow biochar application on hydro–physical and physicochemical properties of the silt loam soil

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Toková Lucia PhD.


Národné projekty

* Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd

Impact of biochar application on hydro-physical characteristics of different soil types

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vitková Justína PhD.

* Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde

Effect of vegetation and its secondary succession on soil hydrological processes

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ľubomír DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ