Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Ondrej Šály

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ŠÁLY, Ondrej. „Jeden za všetkých a všetci za jedného." Listy poddaných adresované členom rodu Radvanszký v 18. storočí ako prameň hospodárskych dejín. In Historický prameň v súčasnosti - archívy, inovácie, zdieľanie. Stretnutie mladých historikov XII. : zborník príspevkov z 12. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci so Štátnym archívom v Košiciach a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV 12. októbra 2022. Eds. Mária Fedorčáková, Miriama Filčáková ; recenzenti: Richard Pavlovič, Lenka Bartalosová, Zuzana Tokárová, Patrícia Fogelová, Oliver Zajac, Peter Benka. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2023, s. 67-75. ISBN 978-80-574-0204-6. Názov z hl. obrazovky (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. Stretnutie mladých historikov : Historický prameň v súčasnosti – archívy, inovácie, zdieľanie) Typ: AFB
  • ŠÁLY, Ondrej. „Jeden za všetkých a všetci za jedného,“ alebo ako poddaní Radvanskovcov vyznávali mušketierske motto ešte pred Dumasom. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 13. 06., nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/novovek/jeden-za-vsetkych-a-vsetci-za-jedneho-alebo-ako-poddani-radvanskovcov-vyznavali-musketierske-motto-este-pred-dumasom/ Typ: BDF
  • ŠÁLY, Ondrej. Michal Bory - úspešný úradník alebo démonický karierista? In Hont a jeho dejiny : Vedecko-populárny časopis o dejinách a kultúre Hontu, 2023, roč. 3, jún, s. 13-18. ISSN 2729-8833. (VEGA č. 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Typ: BDF
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus