Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Ondrej Šály

Národné projekty

* Pozitíva a negatíva. Turecký svet v priestore strednej Európy v období raného novoveku

Positives and negatives. The Turkish world in the area of Central Europe in the early modern period

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Čičaj Viliam CSc.

* Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ