Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Martin Števko PhD.

Národné projekty

Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií

Mineralogical, crystallochemical and isotope study of sulfosalts form the selected types of ore mineralizations in the Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Števko Martin PhD.

ZveTtr - Zvetrávanie minerálov tetraedritovej skupiny: mobilita prvkov, supergénne produkty a ich stabilita

Weathering of minerals of the tetraedrite group: mobility of elements, supergene products and their stability

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Števko Martin PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ