Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Petra Gašparovičová PhD.

Medzinárodné projekty

* eLTER PPP - eLTER Preparatory Phase Project

eLTER Preparatory Phase Project

Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.


Národné projekty

* Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť

Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piscová Veronika PhD.

* Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy

Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ