Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Lukáš Michaleje, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • MICHALEJE, Lukáš. Assessment of the flood risk reduction alternatives in municipalities of the upper. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 4, s. 375 - 391. (2020: 0.263 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.4.20 Typ: ADNB
  • MICHALEJE, Lukáš. Preliminary flood hazard assessment based on detailed LiDAR data. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. - Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 51. ISBN 978-80-7599-313-7. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: AFG
  • RUSNÁK, Miloš** - GOGA, Tomáš - MICHALEJE, Lukáš - ŠULC MICHALKOVÁ, Monika - MÁČKA, Zdeněk - BERTALAN, László - KIDOVÁ, Anna. Remote Sensing of Riparian Ecosystems. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2022, vol. 14, art. no. 2645, p. 3-32. (2021: 5.349 - IF, Q1 - JCR, 1.283 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-4292. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/rs14112645 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: ADCA
    Citácie:
    [1.1] KOUTALAKIS, Paschalis - ZAIMES, George N. River Flow Measurements Utilizing UAV-Based Surface Velocimetry and Bathymetry Coupled with Sonar. In HYDROLOGY, 2022, vol. 9, no. 8, art. no. 148. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/hydrology9080148., Registrované v: WOS
  • RUSNÁK, Miloš - GOGA, Tomáš - KIDOVÁ, Anna - MICHALEJE, Lukáš. Klasifikácia a hodnotenie ripariálnej vegetácie použitím údajov DPZ = Classification and Evaluation of Riparian Vegetation Using Remote Sensing Data. In GeoKARTO 2022 : Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie konanej 8. - 9. septembra 2022. - Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2022, s. 53. ISBN 978-80-89060-27-6. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: AFH
  • RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - MICHALEJE, Lukáš - GOGA, Tomáš. Automatic detection of vegetation dynamics by remote sensing in riparian zone of braided-wandering river system. In RIPA-1 : First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management : BOOK OF ABSTRACTS. - Bratislava, 2022, p. non. Dostupné na internete: https://converges.eu/wp-content/uploads/2022/04/book_abstract_ripa1.pdf (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. RIPA-1 : First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus