Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Milan Onderka, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • MÉSZÁROS, Jakub** - HALAJ, Martin - POLČÁK, Norbert - ONDERKA, Milan. Mean annual totals of precipitation during the period 1991-2015 with respect to cyclonic situations in Slovakia. In Idöjárás, 2022, vol. 126, no. 2, p. 267-284. (2021: 0.869 - IF, Q4 - JCR, 0.302 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0324-6329. Dostupné na: https://doi.org/10.28974/idojaras.2022.2.6 (Vega č. 2/0004/19 : Analýza zmien vodnej bilancie povrchových vôd a harmonizácia výpočtu návrhových prietokov pri odhade rizika povodní a sucha v karpatskej oblasti. APP087-Doktogrant : Stanovenie extrémnych špecifických odtokov) Typ: ADMA
  • ONDERKA, Milan** - PECHO, Jozef - BODINGER, Lukas - BIČÁROVÁ, Svetlana - LUKASOVÁ, Veronika - BUCHHOLCEROVÁ, Anna - NEJEDLÍK, Pavol. Vzťahy medzi intenzitou, trvaním a frekvenciou krátkodobých dažďov určené pomocou bayesovskej inferencie parametrov GEV rozdelenia = Relationships between intensity, duration and frequency of short-term rains determined by Bayesian inference of GEV distribution parameters. In Meteorologické zprávy, 2022, roč. 75, č. 2, s. 91-98. ISSN 0026-1173. Dostupné na internete: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/casmz/assets/2022/MZ_03_2022.pdf (vega č. 2/0003/21 : Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku [Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia]) Typ: ADEB
  • ONDERKA, Milan** - PECHO, Jozef. Observations from the Western Carpathians and Pannonian Plain show that rainfall return levels need to be adjusted to account for rising dew-point temperature. In Acta Hydrologica Slovaca, 2022, vol. 23, no. 1, p. 89-98. (2021: 0.188 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SOCPUS, Electronic Journals Library – Social Science Research Center Berlin, Bibliothekssystem Universität Hamburg, Universitäts bibliothek Leipzig, EIJASR New Frontiers in Research ; 2022 - SCOPUS). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2022-0023.01.0010 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. vega č. 2/0003/21 : Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku [Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia]) Typ: ADNB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus