Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Milan Onderka PhD.

Medzinárodné projekty

OPENSENSE - Oportunistické formy merania atmosferických zrážok

Opportunistic precipitation sensing network

Doba trvania: 13.10.2021 - 12.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Onderka Milan PhD.


Národné projekty

Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku

Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Onderka Milan PhD.

* Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát

Response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lukasová Veronika PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ