Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Milan Onderka PhD.

Medzinárodné projekty

OPENSENSE - Oportunistické formy merania atmosferických zrážok

Opportunistic precipitation sensing network

Doba trvania: 13.10.2021 - 12.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Onderka Milan PhD.


Národné projekty

* Neskoro pliocénne-rano pleistocénne chobotnatce (Proboscidea, Mammalia) z lokalít Nová Vieska a Strekov (Dunajská panva, Slovensko), Biochronológia, taxonómia a paleoekológia

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tóth Csaba PhD.

* Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát

Response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lukasová Veronika PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ