Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Michal Šelc PhD.

Národné projekty

Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo.

Comparison between silibinin-conjugated gold nanospheres and nanobipyramids impacts on the treatment of liver fibrosis in vivo.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šelc Michal PhD.

* DITIMA - Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

Development of unique TiMg composite dental implant

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáčová Martina PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ