Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Iveta Macková

Národné projekty

* RARE - Interakcia fluoridových taveninových systémov prvkov vzácnych zemín s oxidmi kritických prvkov v kontexte špeciálnych aplikácií

Interaction of fluoride melts of rare earth elements with oxides of critical elements in the context of special applications

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ