Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Katarína Vantarová PhD.

Národné projekty

* Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti

Diversity of urban biota in the Carpathian-Pannonian region

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Jana PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ