Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Martin Šafránek PhD.

Národné projekty

* Molekulárne a bunkové mechanizmy diferenciácie adventívnych koreňov

Molecular and cellular mechanisms of adventitious root differentiation

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jásik Ján DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ